سفر تولید محتوا

سفرنامه کرمان روز اول

نوشته شده در 1397/06/28 توسط مصطفی کمالی

کرمان بزرگترین استان ایران است ولی تعداد کمی از ما میشناسیم اش، این سفر تصاویر ذهنی ما را به کل تغیی...

سفر تولید محتوا

سفرنامه کرمان روز دوم

نوشته شده در 1397/06/30 توسط مصطفی کمالی

کرمان بزرگترین استان ایران است ولی تعداد کمی از ما میشناسیم اش، این سفر تصاویر ذهنی ما را به کل تغیی...

سفر تولید محتوا

سفرنامه کرمان روز سوم

نوشته شده در 1397/06/30 توسط مصطفی کمالی

کرمان بزرگترین استان ایران است ولی تعداد کمی از ما میشناسیم اش، این سفر تصاویر ذهنی ما را به کل تغیی...

سفر تولید محتوا

سفرنامه کرمان روز چهارم

نوشته شده در 1397/06/30 توسط مصطفی کمالی

کرمان بزرگترین استان ایران است ولی تعداد کمی از ما میشناسیم اش، این سفر تصاویر ذهنی ما را به کل تغیی...

سفر تولید محتوا

کرمانِ تابستانی، روز اول: لاله‌زاری از گل‌های محمدی

نوشته شده در 1398/03/11 توسط نرگس شهرآئینی

برق برقِ نور نارنجی غروب روی دریاچه و بعد موج‌های دایره‌وار. دور دریاچه‌ تپه‌های سبز آرام، زمین نمنا...

سفر تولید محتوا

کرمانِ تابستانی، روز دوم: تخت سرتشتک، چشمِ سبز قله‌ها

نوشته شده در 1398/03/12 توسط نرگس شهرآئینی

تخت سرتشتک. دشتی میان قله‌ها که رویش فرشی از سبز روشن گیاهان کشیده بود و جویبار زلالی از میانش می‌گذ...